KONINKLIJKE WANDELSPORTVERENIGING DE HEIKNEUTERS GENK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1: De vereniging

Na de bijzondere bijeenkomst van de Algemene Vergadering op 19 september 2019 en na publicatie in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2019 heet de wandelclub officieel Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk (afgekort KWSV De Heikneuters Genk) hierna genoemd “de vereniging. Het is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2002 onder het nummer 021852.

KWSV De Heikneuters Genk is gekend onder het ondernemingsnummer 0478660851, Rechtspersonenregister (RPR) Tongeren.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Neerzijstraat 117.

De vereniging is aangesloten bij de federatie Wandelsport Vlaanderen onder het lidnummer 2006.

De vereniging heeft tot doel het georganiseerd wandelen te bevorderen door:

 1. het zelf organiseren van wandeltochten;
 2. de actieve deelname aan georganiseerde wandelingen;
 3. alle middelen aan te wenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

Artikel 2: Samenstelling van de Algemene Vergadering

Om te zetelen in de Algemene Vergadering, hierna aangeduid als AV, mag elk lid van de KWSV De Heikneuters Genk zich kandidaat stellen bij de voorzitter.
Om opgenomen te worden in de AV moet de kandidaat zijn kandidatuur schriftelijk indienen bij de voorzitter waarna de voorzitter de kandidatuur voorlegt aan de leden van de Algemene Vergadering.
De lijst met de namen van de leden van de AV. wordt per kalenderjaar geactualiseerd of aangepast na wijziging van de samenstelling van de Algemene Vergadering.

Artikel 3: Taken van de Algemene Vergadering

De AV is het wettelijk controleorgaan van de VZW voor de vereniging KWSV De Heikneuters Genk. 
Op advies van de Raad van Bestuur, hierna aangeduid als RvB, bekrachtigt de AV het huishoudelijk reglement en elke wijziging die in deze voorgesteld wordt.

Artikel 4: Bijeenkomst van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt jaarlijks één maal samen en dit op een door de RvB te bepalen datum.
Bij hoogdringendheid kan de voorzitter van de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering samenroepen.
De leden van de AV worden door de voorzitter schriftelijk uitgenodigd met kennisgeving van de agendapunten.
De secretaris maakt de notule op van deze bijeenkomst.

Artikel 5: Vergoedingen voor de leden van de Algemene Vergadering

Als vrijwilliger ontvangen de leden van de AV geen financiële vergoedingen of boni.

Artikel 6: Samenstelling van de Raad van Bestuur

Om te zetelen in de Raad van Bestuur, verder aangeduid als RvB, mag elk lid van de KWSV De Heikneuters Genk zich kandidaat stellen bij de voorzitter.
De voorzitter draagt de kandidatuur voor aan de Algemene Vergadering. Na stemming volgens de statuten, kan de kandidaat opgenomen worden in de Raad van Bestuur.
De lijst met de namen van de leden van de RvB. wordt per kalenderjaar geactualiseerd of aangepast bij wijziging van de samenstelling van de RvB.

Artikel 7: Taken van de leden van de Raad van Bestuur

De RvB neemt de nodige beslissingen en organiseert allerlei activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging.
Ieder lid van de RvB heeft zijn vaste taken. Bij voorkeur worden deze taken jaarlijks vastgelegd in onderling overleg.
Op vraag van de leden van de RvB kunnen deze taken herverdeeld worden tijdens een maandelijkse vergadering van de RvB.
Hierna een niet limitatieve opsomming:

Voorzitter :

  • algemene coördinatie;
  • algemene leiding van de vereniging;
  • vertegenwoordiging op externe vergaderingen;
  • contactpersoon;
  • vertegenwoordiger op de vergaderingen van Wandelsport Vlaanderen;
  • eindverantwoordelijke parcours;
  • verantwoordelijke inschrijvingen op eigen wandeltochten;
  • … .

Ondervoorzitter:

  • vervanging van de voorzitter tijdens diens afwezigheid;
  • verantwoordelijke medewerkers voor de eigen wandelingen en activiteiten;
  • verantwoordelijke uitgever en redactie van het clubblad;
  • verantwoordelijke aankopen van verbruiksgoederen;
  •  … .

Secretaris:     

  • secretariaatstaken;
  • eindverantwoordelijke ledenbestand;
  • administratie Rechtbank van Koophandel;
  • actualisatie UBO.

Penningmeester:

  • financieel beheer van de vzw;
  • opmaak van de jaarbilan;
  • aangifte belastingen, BTW;
  • correspondentieadres.

Artikel 8: Vergoedingen voor de leden van de Raad van Bestuur

Als vrijwilliger ontvangen de leden van de RvB geen financiële vergoedingen of boni.
De penningmeester kan niet overgaan tot uitkering van onkostennota’s, ingediend door een lid van de RvB, zonder unanieme goedkeuring van de RvB.
Een lid van de RvB heeft evenwel recht op een kilometervergoeding wanneer de eigen wagen gebruikt wordt om verre verplaatsingen te doen in het belang van de vereniging zoals bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen van de federatie, of andere opdrachten waarbij dit een niet-limitatieve opsomming is.
De uitkering van de kilometervergoeding bedraagt 0,15€/km en gebeurt na voorlegging aan en na unanieme goedkeuring door de aanwezige leden op de bijeenkomst van de RvB.

Artikel 9: Bijeenkomst van de Raad van Bestuur

De RvB vergadert één maal per maand, met uitzondering van de maand juli. De datum wordt door de leden van de RvB vastgelegd in onderling overleg.
Ten laatste 1 week voorafgaand aan de vergadering stuurt de voorzitter via mail de agendapunten door naar de leden van de RvB.
Op schriftelijke vraag kan er een extra vergadering worden samengeroepen door de helft van de leden van de RvB +1. Daarbuiten is de voorzitter gemachtigd bij hoogdringendheid een extra vergadering samen te roepen.
De secretaris maakt de notulen op van iedere bijeenkomst. Deze notule wordt binnen de 7 kalenderdagen na de bijeenkomst overgemaakt aan de leden van de RvB.
Op de eerst volgende vergadering moet de notule eenparig worden goedgekeurd. De gewraakte punten worden automatisch aan de dagorde van de lopende vergadering toegevoegd. 

Artikel 10: Voorwaarden om te zetelen in de Algemene Vergadering en de RvB

De leden van de AV en RvB moeten lid zijn van de KWSV De Heikneuters Genk.
Een lid van de AV en RvB mag geen lid zijn van een andere vereniging met dezelfde doelstellingen als KWSV De Heikneuters Genk, zoals vermeld in de statuten.
Elk lid van de AV en RvB moet zich schikken naar de statuten van deKWSV De Heikneuters Genk en eveneens naar de statuten van de Vlaamse Wandelfederatie.

Restrictie om te zetelen in de AV en / of RvB van KWSV De Heikneuters Genk:

 • alle familieleden wonend op hetzelfde adres als het lid van de AV en/of RvB;
 • familieleden in de 1ste en 2de graad van een lid van de AV en/of RvB;
 • de partner (wettelijk of samenwonend) van een lid van de AV en/of RvB. 

Artikel 11: Transparant financieel beleid

Ter bevordering van een transparant financieel beleid van de vereniging hebben de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris een bankkaart van de bank Belfius waar de gelden van de vereniging gedeponeerd zijn. Deze bankkaart, gekoppeld aan een individuele pincode, biedt de betrokken leden van de RvB de mogelijkheid ten allen tijde de stand van de rekeningen te consulteren. 
Enkel de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester beschikken over een bankkaart waarmee tevens financiële verrichtingen kunnen uitgevoerd worden.
Bij ontslag van een lid van de RvB dient het ontslagnemend lid deze kaart onverwijld bij de voorzitter in te leveren. 
Op elke bijeenkomst van de RvB geeft de penningmeester een overzicht van de financiële situatie met de in- en uitgaven vanaf de laatste bijeenkomst van de RvB, zodat de overige bestuursleden eveneens op de hoogte zijn en blijven.

Artikel 12: Lidgeld van de vereniging

De AV en RvB bepalen jaarlijks het lidgeld voor het komende jaar, in functie van de geldende richtlijnen van de federatie Wandelsport Vlaanderen.
De leden dienen hun lidgeld hernieuwd te hebben ten laatste 15 december van het lopende kalenderjaar. 
De leden die op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar hun lidgeld niet hernieuwd hebben, worden geschrapt als lid van KWSV De Heikneuters vzw en kunnen niet meer genieten van de voordelen als lid. Zij dienen zich nadien opnieuw aan te melden als nieuw lid. 

Artikel 13: Verzekering

Elk lid dat zijn lidgeld betaald heeft, is op elke officiële wandeling en op elke activiteit van de KWSV De Heikneuters Genk verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Elk aangesloten lid bij de vereniging is verzekerd voor lichamelijke schade tijdens een georganiseerde wandeling bij een officiële wandelclub alsook voor de verplaatsing van en naar deze wandeling.
De verzekeringspolis lichamelijk letsel en burgerlijke aansprakelijkheid zijn afgesloten door de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw, Industrielaan 11 bus 3 B-9900 Maldegem bij de maatschappij Ethias onder het polisnummer 45.444.372.
Op eenvoudig verzoek kan een kopie van de polis worden ingezien. 

Artikel 14: Het ledenblad

Elke 2 maanden ontvangen alle leden gratis het clubblad “De Heikneuter”. Het clubblad geldt als communicatiemiddel tussen de RvB en de leden van de vereniging.
De bedeling van het clubblad is beperkt tot één exemplaar per adres.
De RvB bepaalt de inhoud en lay-out van het clubblad.

Artikel 15: Digitale communicatie

Op de website: www.heikneuters.be wordt het wandelprogramma voor het lopende jaar evenals allerlei inlichtingen en mededelingen gepubliceerd.
Alle leden mogen hun e-mail adres opgeven zodat zij regelmatig een elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen.
Gevolggevend aan de GDPR-wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer maakt de club de richtlijnen voor de bewerking van persoonsgegevens kenbaar aan de leden via de website: www.heikneuters.be. 
De leden kunnen op eenvoudig verzoek verwijdering vragen van hun e-mail adres uit het bestand.

 Artikel 16: Wandelingen van de vereniging

KWSV De Heikneuters Genk organiseert diverse wandeltochten per jaar:

  • de 2e zondag van januari;
  • de 2e zondag van maart;
  • de beschermde tocht op de 3e zondag van mei;
  • de 3e zaterdag van juli;
  • op 11 november, behalve als 11 november op een zondag valt, dan wordt deze datum aangepast.
  • wandelingen die vallen op de vijfde maandag van de maand, jaarlijks vast te leggen.

De RvB behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de data van deze tochten te wijzigen. 

Artikel 17: Clubwandelingen en “Wandelen zonder betalen”

De RvB legt per kalenderjaar het aantal, datum en locatie vast van de clubwandelingen alsook het Wandelen Zonder Betalen (afgekort WZB). De RvB bepaalt de inhoud en voorwaarden van deze organisaties.

Artikel 18: Busreizen

 1. Daguitstappen

De vereniging organiseert jaarlijks een aantal daguitstappen per bus. De RvB legt per kalenderjaar het aantal en de plaats vast, waarbij een voorkeur wordt gegeven aan wandelclubs die de afgelopen jaren talrijk aanwezig waren op de tochten van KWSV De Heikneuters Genk. De daguitstappen kunnen desgevallend gecombineerd worden met een culturele of ontspannende namiddaguitstap. De RvB bepaalt de inhoud en voorwaarden van deze daguitstap.

2. Meerdaagse busreizen

De RvB kan jaarlijks meerdaagse busreizen naar het binnen- en/of buitenland organiseren voor de leden van de vereniging. De RvB bepaalt de duur, inhoud en voorwaarden van deze reizen.

Artikel 19 :Dagactiviteit voor de medewerkers

Voor de medewerkers wordt minstens één maal per jaar een dagactiviteit georganiseerd.
De RvB bepaalt de inhoud en voorwaarden van deze activiteit.
Om te worden uitgenodigd op deze dagactiviteit moet de medewerker minstens 2x geholpen hebben bij een door de vereniging georganiseerde wandeling te rekenen vanaf de datum van de laatste dagactiviteit.

Artikel 20 :Ledenfeest

Eenmaal per jaar organiseert de RvB een ledenfeest voor alle leden. 
In functie van de inhoud van het feest bepaalt de RvB de deelnameprijs voor de leden van de vereniging.
Tijdens dit feest worden de leden gehuldigd die een afstand hebben gewandeld van 1000 km, 2500 km, 5000 km, en verder per 5000 km oplopend.
In het ledenblad wordt tijdig aangekondigd dat de leden, die een van deze wandelafstanden bereikt hebben, zich melden bij de secretaris van de vereniging.
Om gehuldigd te worden is de aanwezigheid van de deze leden op het ledenfeest een vereiste.

 Artikel 21. Wandelkaart

Elk lid van de vereniging krijgt een wandelkaart met 52 stempelvakjes. Op elke wandeling waar een lid zich gaat inschrijven laat hij een stempel van de organiserende vereniging zetten. Bij elke wandelactiviteit in de schoot van onze vereniging krijgen de leden 2 stempels op hun kaart.
Een volle wandelkaart kan bij de secretaris ingeruild worden voor een groene kaart welke een voucher van 6€ vertegenwoordigt. Het bedrag van de voucher kan jaarlijks aangepast worden door de RvB.
De leden mogen deze voucher in mindering brengen voor de betaling van het jaarlijkse lidgeld, daguitstappen, aankoop van clubkledij, of aankoop van consumptiebonnen bij onze vereniging.
De geldigheid van de voucher is beperkt in tijd en wordt vermeld op de groene kaart. De voucher kan nooit geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden in contanten.

Artikel 22: Uitsluiting

De RvB heeft het recht zowel actieve als niet-actieve leden uit de KWSV De Heikneuters Genk te sluiten, als gevolg van directe of indirecte schade die betrokken leden op enigerlei wijze berokkenen aan de vereniging of een bestuurslid van de AV of RvB en dit via woord, geschrift, actie of gedrag, waarbij deze opsomming louter indicatief is.
De beslissing tot uitsluiting uit de vereniging kan ten allen tijde genomen worden door de RvB, met gewone meerderheid van stemmen, waarna de betrokkenen hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld. 
De uitgesloten leden kunnen in hoofde van deze penaliteit geen teruggave eisen van het reeds betaalde lidgeld.

Artikel 23: Wet op de vrijwilliger

Om de activiteiten van de club optimaal te laten verlopen, wordt beroep gedaan op de vrijwillige hulp van onze leden. Ten gevolge de wet van 19/07/2006 verschenen in het Staatsblad op 11/08/2006 en de bepalingen van betreffende aansprakelijkheid vanaf 01/01/2007 van kracht zijnde is de vereniging verplicht zijn medewerkers te informeren over de organisatie, doelstelling en verzekering. Deze informatie, alsmede de voorwaarden aangaande vrijwilligerswerk, is door elke vrijwilliger op de website www.heikneuters.be te raadplegen, zodat hij/zij volledig op de hoogte is in verband met de rechten en plichten van de vrijwilliger. 

Artikel 24: Publicatie en wijziging van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan door de leden van de vereniging geraadpleegd worden op de website van de vereniging. Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement moet eerst door de Algemene Vergadering  en Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd worden en is van kracht na bevestiging door een meerderheid van de leden. De gehandtekende originele versie bevindt zich op de maatschappelijke zetel, Neerzijstraat 117 te 3600 Genk.

Opgemaakt te Genk op 17 maart 2022 en voor akkoord getekend:

 • Bisschops André, voorzitter
 • Ketelslegers Arnoulda, ondervoorzitter
 • Wathiong Jos, secretaris
 • Martens Mathieu, penningmeester
 • Willems Hendrik, bestuurslid
 • François Monique, bestuurslid
 • Gerrits Linda, bestuurslid
 • Blokken Jef, ere-voorzitter
 • Liebens Jan, lid van de AV
 • Nijs Johan, lid van de AV