KONINKLIJKE WANDELSPORTVERENIGING DE HEIKNEUTERS GENK

 

 

VRIJWILLIGERSWERKING

In gevolge de wet van 19 juli 2006, verschenen in het staatsblad op 11 augustus 2006, en de bepalingen van betreffende aansprakelijkheid en vanaf 1 januari 2007 van kracht zijnde, wordt de Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk geacht zijn vrijwilligers te informeren over de organisatie, doelstellingen en verzekering dienaangaande.

 1. Kenmerken
  • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemingsnummer 478.660.851 RPR Tongeren.
  • De statuten van de vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2002 onder het nummer N021852.
  • De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Neerzijstraat 117, 3600 Genk.
  • De vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 2006.
 1. Doelstelling van de vereniging
  • Organiseren van wandeltochten.
  • Actieve deelname aan georganiseerde wandelingen.
  • Middelen aanwenden welke tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.
 1. Aansprakelijkheid
  • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk heeft via Wandelsport Vlaanderen een verzekering lichamelijke ongevallen  en burgerlijke aansprakelijkheid (polis: 45.444.372) afgesloten bij Ethias.
  • De vereniging Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk is aansprakelijk voor onopzettelijke schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt zou hebben bij het verrichten van het vrijwilligerswerk in de vereniging.
  • In geval de vrijwilliger de vereniging of derde schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk bij bedrog, het opzettelijk aanbrengen van schade of door zware schuld of nalatigheid.
 1. Wederzijdse rechten en plichten
  • De vrijwilliger is verplicht zelf de instanties op de hoogte te brengen van wie hij / zij een uitkering zou genieten in geval van werkeloosheid, ziekteverlof, brugpensioen of als leefloon ten einde toestemming te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
  • De vrijwilliger zal het bewijs van toestemming overhandigen aan de voorzitter van Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk.
  • De vereniging Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk verplicht er zich toe de vrijwilliger met respect te benaderen in de uitvoering van zijn / haar activiteit welke aangepast is aan het eigen kunnen en vermogen van de vrijwilliger.
  • De vrijwilliger heeft recht op de informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden.
  • De vrijwilliger verbindt er zich toe om de vereniging geen schade te berokkenen of in diskrediet te brengen.
  • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk verlangt van de vrijwilliger een correcte houding met betrekking tot het naleven van de gemaakte afspraken.
  • De vrijwilliger verbindt er zich toe om zijn afgesproken taak binnen de vereniging naar behoren uit te voeren en dit zonder enige financiële vergoeding.
  • Indien een vrijwilliger de gemaakte afspraak niet kan nakomen wordt verwacht dat hij / zij de verantwoordelijke voor de vrijwilligers binnen de vereniging tijdig op de hoogte te brengt.
  • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk verbindt er zich toe de vereiste uitrusting ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger zodat die naar best vermogen zijn / haar taak kan uitvoeren.
  • Volgens artikel 458 van het Strafwetboek zijn alle vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 1. Verantwoordelijken of gemandateerde van de vereniging.

Andre Bisschops:

  • Voorzitter
  • Persoon te verwittigen bij een ongeval.
  • Aanspreekpunt bij conflictsituaties.

Arnoulda Ketelslegers: Verantwoordelijke voor de vrijwilligers.

Renier Theunissen:  Secretariaat