KONINKLIJKE WANDELSPORTVERENIGING DE HEIKNEUTERS GENK

 

 

VRIJWILLIGERSWERKING

In gevolge de wet van 19 juli 2006, verschenen in het staatsblad op 11 augustus 2006, en de bepalingen van betreffende aansprakelijkheid en vanaf 1 januari 2007 van kracht zijnde, informeert de Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters vzw Genk bij deze zijn vrijwilligers over de organisatie, doelstellingen en verzekering dienaangaande, alsook de richtlijnen van het Vlaams decreet van 03/06/2022 dat van kracht is sedert 01/02/2023.

 Kenmerken

 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemingsnummer 478.660.851 RPR Tongeren.
 • De statuten van de vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2002 onder het nummer N021852.
 • De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Neerzijstraat 117, 3600 Genk.
 • De vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 2006.
 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemingsnummer 478.660.851 RPR Tongeren.

Doelstelling van de vereniging

 • Organiseren van wandeltochten.
 • Actieve deelname aan georganiseerde wandelingen.
 • Middelen aanwenden welke tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

Rechten en plichten van de medewerker / vrijwilliger

 • De vrijwilliger is verplicht zelf de instanties op de hoogte te brengen van wie hij / zij een uitkering zou genieten in geval van werkeloosheid, ziekteverlof, brugpensioen of als leefloon ten einde toestemming te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De vrijwilliger zal het bewijs van toestemming overhandigen aan de voorzitter van de Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters vzw Genk. 
 • De vrijwilliger heeft recht op de informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden.
 • Indien een vrijwilliger de gemaakte afspraak niet kan nakomen wordt verwacht dat hij / zij de verantwoordelijke voor de vrijwilligers binnen de vereniging tijdig op de hoogte brengt.
 • De vrijwilliger verbindt er zich toe om de vereniging geen schade te berokkenen of in diskrediet te brengen.
 • De vrijwilliger zal zich bij de uitoefening van zijn /haar activiteiten in het bijzonder onthouden van kwetsende of onsportieve uitlatingen of houdingen die de morele, fysische of psychische integriteit van zowel alle sporters als alle andere betrokkenen in het gedrang zouden kunnen brengen.
 • De medewerker verbindt er zich toe om de statuten en reglementen van de vereniging te respecteren, in het bijzonder de gedragscodes die er deel van uitmaken.
 • De medewerker aanvaardt de toepassing van alle tuchtreglementen (inclusief het tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag) en de daarin bepaalde bevoegdheid van de tuchtorganen in eerste aanleg en beroep, alsook de mogelijkheid om een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen hem te treffen. De vrijwilliger stemt ermee in dat elke sanctie genomen ten aanzien hem bekend gemaakt wordt.

 Geheimhouding

 • Volgens artikel 458 van het Strafwetboek zijn alle vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, de wet hem/ haar hiertoe zou dwingen of indien hij / zij een getuigenis zou moeten afleggen.

Bescherming van de privacy

 • De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de vrijwilliger te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld.
 • De vrijwilliger verbindt zich tot geheimhouding wanneer hij bij de uitvoering van zijn taken toegang krijgt tot persoonsgegevens om onderstaande afspraken op te volgen. Deze zijn zowel geldig voor persoonsgegevens op papier als elektronisch conform de “Privacyverklaring” van de vereniging:
  • persoonsgegevens die de vrijwilliger ontvangt vanwege de sportorganisatie mogen enkel gebruikt worden voor de overeengekomen doeleinden binnen de taken;
  • De ontvangen persoonsgegevens worden bewaard op een veilige manier, zodat deze niet verloren kunnen gaan, of toegankelijk worden voor anderen;
  • Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden onmiddellijk gewist;
  • Gegevens mogen niet doorgegeven worden aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de toegewezen taken. 

Rechten en plichten van de vereniging

 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters vzw Genk verplicht er zich toe de vrijwilliger met respect te benaderen in de uitvoering van zijn / haar activiteit welke aangepast is aan het eigen kunnen en vermogen van de vrijwilliger.
 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters vzw Genk verlangt van de vrijwilliger een correcte houding met betrekking tot het naleven van de gemaakte afspraken.
 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters vzw Genk verbindt er zich toe de vereiste uitrusting ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger zodat die naar best vermogen zijn / haar taak kan uitvoeren.
 • De vereniging heeft steeds het recht om van medewerkers/ vrijwilligers, die op structurele manier met minderjarigen contact hebben of minderjarigen zullen begeleiden een uittreksel uit het strafregister te vragen conform de regels uit het Vlaams decreet 3/06/2022, houdende de verplichting om een uittreksel te vragen uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Uitvoering van de taken

 • De uitvoering van activiteiten door de vrijwilliger binnen onze vereniging kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging.
 • In de loop van zijn / haar engagement kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De vereniging heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving. 

Aansprakelijkheid

 • De Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters VZW Genk heeft volgende verzekeringen afgesloten:
  • een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.
  • lichamelijke ongevallen: behandelingskosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit, overlijden en begrafeniskosten.

Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: ETHIAS NV.
Polisnummer:L.O.45.444.372
Polisnummer:B.A.45.444.372
Polisnummer: Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 45.444.372

 • In geval de vrijwilliger de vereniging of derde schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk bij bedrog, het opzettelijk aanbrengen van schade of door zware schuld of nalatigheid.

 Aanspreekpunten / Vertrouwenspersonen.

 •  André Bisschops: Voorzitter
 • Arnoulda Ketelslegers: Ondervoorzitter.